Studera som Lärling

Det finns två sätt att läsa ett yrkesprogram och få en yrkesexamen, antingen läser man en skolförlagd utbildning eller en gymnasial lärlingsutbildning. Båda utbildningarna innehåller samma behörighetskrav, ämnesplaner och examensmål samt att de kan ge samma grundläggande behörighet inför högskola.

Skillnaden är att de är utformade på olika sätt. För att få gå ett yrkesprogram måste du ha godkänt från grundskolan i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik, och minst fem ämnen till. Lärlingsutbildningen kan börja första, andra eller tredje läsåret.

Minst 50 % av utbildningen läser du på en arbetsplats

Att gå gymnasial lärlingsutbildning innebär att du läser minst 50% av din utbildning på en arbetsplats. Många av yrkesämnena, såsom Hästkunskap, Djur och Ridning arbetsplatsförläggs till stor del på arbetsplatsen.
Det innebär att du kommer få en egen handledare som ansvarar för att vägleda dig i de arbetsuppgifter som ingår i kurserna.
De dagar du är på skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena samt yrkesteori. Vi har en läroplattform som heter SchoolSoft där all planering av undervisning läggs upp, info om olika event som händer på skolan m.m. så du lätt kan ta reda på om det är något du missar. I många fall är du tre dagar på din arbetsplats och två dagar i skolan.


Besök av yrkeslärare

Kontinuerligt under utbildningen besöker de yrkeslärare som är ansvariga betygssättare för yrkeskurserna dig och din arbetsplats. Ett besök innehåller ofta ett trepartssamtal där vi stämmer av hur det går för dig i kurserna i förhållande till de mål som du skall uppnå. Vi stämmer av vilka mål du och din handledare arbetat med samt blickar framåt vad ni skall arbeta mer med. Ibland är yrkesläraren med en förmiddag i stallarbetet för att se hur du arbetar och utvecklats, samt ser dig även uppe på hästryggen.


Krav på arbetsplatsen

Arbetsplatsen skall vara registrerat som ett företag och skall uppfylla de arbetsmiljökrav och säkerhetsföreskrifter som arbetsmiljöverket samt Sveriges Ridgymnasium (SRG) ställer på dem. Handledaren skall ha gedigna erfarenheter och kunskaper inom häst- och ridsport samt gå skolverkets webbaserade handledarutbildning. Vi vill att handledaren skall känna sig trygg i sin roll samt kunna följa din kunskapsutveckling på ett rättsäkert sätt. Handledaren skall alltid finnas på plats på arbetsplatsen när lärlingen är under utbildning. Vi har många goda kontakter med arbetsplatser runt om i Sverige, så du behöver inte anskaffa din arbetsplats själv.

En studieplan i Åk 3 kan exempelvis se ut enligt följande:


Lärlingssamordnare och mentor

Runt om på skolorna har vi en lärlingssamordnare som ansvarar för att kartlägga nya arbetsplatser, upprätta kontrakt med arbetsplatserna, anordna handledarträffar samt hålla kontakt med arbetsplats och elev m.m.  Ofta är lärlingssamordnaren också din mentor som du träffar varje vecka och stämmer av hur allting fungerar, både i skolan och på arbetsplatsen. På så vis fångar vi snabbt upp om det är några problem.


Lärlingskontrakt 

Inför din start på arbetsplatsen träffas alltid du, ev. dina föräldrar om du är under 18 år, lärlingssamordnare och handledare för att stämma av förväntningar och krav inför kommande samarbete.
I varje enskilt fall tecknas ett kontrakt mellan arbetsplats/handledare, skola och elev (målsman om eleven är under 18 år). Kontraktet reglerar bland annat under vilket tid eleven skall vara på arbetsplatsen, arbetsmiljö, ansvarsfördelning mellan skola och arbetsplats osv.
Arbetsplatsen kartläggs gällande lämplighet och arbetsmiljö av lärlingssamordnaren. Allt för att du skall få en säker och givande utbildning på din arbetsplats.


Lärlingspärm

Du och din handledare får en lärlingspärm som innehåller bland annat lärlingskontraktet, arbetsmiljö på arbetsplatsen, försäkringar, aktuella kursplaner, studieplan, bedömningsunderlag, kontaktuppgifter till skolan, enskilt schema samt reflektionsloggbok. Reflektionsloggboken innebär att du som lärling skall reflektera över vad du gör på din arbetsplats och hur du kan utvecklas för att bli ännu bättre inom ditt yrke. Ofta är handledaren med dig i detta och ger dig framåtsyftande återkoppling så du vet vad du behöver arbeta med för att utvecklas.


Försäkring

Eleven är olycksfallsförsäkrad på arbetsplatsen genom Trygg Hansa.


Extra ersättning

När du läser ett yrkesprogram i lärlingsform får du 1000 kronor per månad utöver studiebidraget. Detta ansöker du om hos CSN. Bidraget skall ersätta för resor till och från arbetsplats, samt mat på arbetsplatsen.


Vad ger gymnasial lärlingsutbildning för möjligheter?

Tidigare elever som gått lärlingsprogrammet har i utvärderingar sagt att det ger en stor inblick i hur arbetslivet som hästskötare fungerar och att de är väl förberedda för att komma ut i arbetslivet. Det har gett en möjlighet att följa med på stora tävlingar med sin handledare och har skapat ett kontaktnät med många inom branschen inför framtida jobb. Det är ett roligt och givande sätt att ta till sig yrkes- och färdighetskunskaper på inom häst- och ridsport.

Av: Kristina Carlsen - Kba 2016-04-18