Gymnasiearbetet

"Målet med Gymnasiearbetet - är att eleven ska knyta ihop sina studier och visa att hon eller han är förberedd för yrkeslivet inom vald programinriktning - på Sveriges Ridgymnasium leder skolgången till Hästskötare"

Gymnasiearbetet är en uppgift som ger 100 gymnasiepoäng. Betygen som gäller är E eller F. Kriterierna vid de olika momenten är varierande beroende på inriktning, men säkerhet och analys av sin egen insats väger högt.
Vi har valt att dela upp Gymnasiearbetet i sju olika moment. Momenten är vanligt förekommande arbetsuppgifter för en hästskötare.

  • Arbeta i stall
  • Foder
  • Lastning av häst
  • Knoppa
  • Linda arbetsbandage
  • Häst vid hand
  • Longering

De sju olika examensmomenten är uppdelade under hela sista läsåret. Vår tanke med upplägget är att eleven ska få tid att planera, genomföra och utvärdera momentet tillsammans med ansvarig lärare.
SRG förbereder eleverna väl genom att börja arbeta mot gymnasiearbetes-examen under första skolåret. 
Examinator är ansvarig lärare under samtliga moment. Medbedömare tas in under visa moment där ansvarig lärare vill ha med ytterligare kunnigt utlåtande. Det är alltid ansvarig lärare som gör den slutgiltiga bedömningen.
Examinationen ska vara ett lärande moment - om eleven inte presterar under den enskilda dagen då examinationen är, så utvärderas momentet och eleven får chans att visa upp sina kunskaper igen.

Utdrag ur Examensmålen:
"Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.
Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.”